» Warunki Zamówień

Warunki Zamówień

Produkowane przez nas wyroby wykonujemy na indywidualne zamówienie klienta, po dokładnym poznaniu jego potrzeb i zapoznaniu się z technologią pakowania oraz maszynami jakie klient stosuje. Warunki handlowe ustalane są zatem indywidualnie.

Zapraszamy do wysyłania zapytań drogą mailową bądź kontaktu telefonicznego. Nasi handlowcy są do Państwa dyspozycji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Warunki dla zamówień ze sklepu internetowego:

1.Termin realizacji zamówień – do 2 dni roboczych (przy złożeniu zamówienia od poniedziałku do piątku do godz. 13:00).

2. Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone telefonicznie (wymagane podanie numeru kontaktowego).

3. Do przesyłki dołączamy fakturę VAT, kurier odbiera należność wg faktury.

4. Przesyłki o wartości netto poniżej 300 PLN wysyłane są na koszt odbiorcy – koszt przesyłki 15,00 zł netto wyszczególniony jest na fakturze.

Towary na zamówienie są oferowane i dostarczane według warunków ustalanych indywidualnie.

Informacja dotycząca reklamacji towarów dostarczanych przez firmę Pak-Hurt Sp. z o.o.

Uwagi Ogólne          

Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Kupującego, ewentualnie przez Odbierającego jeśli Kupujący w zamówieniu wskaże takowego  do Działu Obsługi Klienta Firmy Pak-Hurt Sp. z o.o.  (Dostawcy zgłaszają reklamację w formie pisemnej).

Protokół reklamacyjny (może być wysłany faxem, e-mailem). Reklamacja na dostarczony przez Dostawcę towar powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia istotnej wady i nie później niż w terminach określonych w punkcie 2 niniejszej informacji.

Protokół reklamacyjny każdorazowo powinien zawierać:

 • datę i miejsce wystawienia,
 • pełną nazwę firmy,
 • nazwisko i nr tel. osoby zgłaszającej reklamację,
 • rodzaj i ilość asortymentu, którego reklamacja dotyczy z koniecznym uwzględnieniem numery faktury sprzedaży lub innego dokumentu dostawy oraz dane z etykiety towaru (nr ZP, datę produkcji itd.)
 •  przyczynę reklamacji (szczegółowo opisaną),
 • roszczenia Klienta.

Zakres postępowania reklamacyjnego (opisanego poniżej) obejmuje wszystkich Kupujących – Klientów Firmy Pak-Hurt Sp. z o.o.  za wyjątkiem tych, z którymi sporządzono odrębne umowy o innym sposobie postępowania reklamacyjnego.

Rodzaje i terminy przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

Reklamacje ilościowe i transportowe – rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od daty wpływu protokołu reklamacyjnego.

Kupujący zobowiązany jest sprawdzić dostarczony przez Dostawcę towar w obecności osoby go dostarczającej pod względem:

– zgodności ilości (opakowań zbiorczych) i asortymentu z dokumentem dostawy,

– braku uszkodzeń mechanicznych lub innych widocznych uchybień (np. zalanie, zabrudzenie) opakowań zbiorczych (kartonów , worków).

W przypadku stwierdzenia wymienionych wyżej niezgodności w dostawie, Klient jest zobowiązany do:

 • dokonania stosownego wpisu na dokumencie WZ lub dokumencie dostawy (list przewozowy) i uzyskania potwierdzenia czytelnego podpisu osoby dostarczającej.
 • sporządzenia protokołu, który powinien zawierać (prócz informacji podanych w p.1):
 •  datę dostawy
 •  numer dokumentu WZ lub innego dokumentu dostawy
 •  dane przewoźnika, numer rejestracyjny pojazdu
 •  opis niezgodności lub rodzaj uszkodzenia

Klient zobowiązany jest powiadomić Dostawcę o zauważonym problemie niezwłocznie (zaraz po ich zauważeniu) i sporządzić oraz przesłać mu stosowne dokumenty w terminie nie dłuższym jak 7 dni od daty dostawy.

W przypadku potwierdzenia (braku / nadwyżki towaru / uszkodzeń transportowych) przez pracownika Klienta oraz osoby dostarczającej towar – czas rozpatrywania reklamacji może ulec umownemu skróceniu do 3 dni roboczych.

W przypadku braku kompletu dokumentów, a w szczególności braku adnotacji o zauważonym problemie na dokumencie przewozowym potwierdzonej przez osobę dostarczającą towar lub zgłoszeniu po terminie 7 dni od daty dostawy, reklamacje nie będą rozpatrywane, a roszczenia odrzucane.

Reklamacje jakościowe – rozpatrywane będą w terminie do 14 od daty dostarczenia próbek reklamowanego towaru. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku kiedy konieczna jest dodatkowa ekspertyza.

Po otrzymaniu dostawy Klient zobowiązany jest możliwie jak najszybciej sprawdzić jakość otrzymanego towaru.

Zauważone niezgodności powinny być zgłoszone w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty dostawy. Reklamacje zgłoszone po tym terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku, kiedy stwierdzone wady mają charakter wad ukrytych, nie da się ich stwierdzić w momencie oględzin towaru po odbiorze. Odpowiedzialność Dostawcy za wady ukryte trwa do momentu zamówienia kolejnej partii takiego samego towaru, ale nie dłużej jak 90 dni od daty jego dostawy.

W przypadku, kiedy Klient przetwarza otrzymany towar (używa go jako opakowania lub półproduktu do dalszej produkcji) bezwzględnie zobowiązany jest do sprawdzenia jego jakości i zgodności z zamówieniem. Dostawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe i potencjalne straty Klienta wynikłe z tytułu użycia wadliwych towarów.

W przypadku stwierdzenia wady jakościowej produktu (częściowej lub całościowej) Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt niezwłocznie po jego stwierdzeniu najlepiej telefonicznie przedstawicielowi Dostawcy Firmy Pak- Hurt Sp. z o.o., a następnie sporządzić pisemny protokół reklamacyjny, dostarczyć go skutecznie Dostawcy oraz dostarczyć próbki reklamowanego wyrobu (koszt dostawy jest uzgadniany obustronnie).

W dalszej kolejności Klient powinien pozostawić reklamowany towar w oryginalnych opakowaniach do dyspozycji Dostawcy, który zobowiązuje się odebrać go na swój koszt i jak najszybciej przeprowadzić procedurę reklamacyjną.

W przypadku uznania reklamacji Dostawca zobowiązuje się do:

wymiany towaru na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji w przypadku kiedy posiada takowy na magazynie lub wystawienia dokumentu korygującego o ilość równą ilości wadliwego towaru odebranego od Klienta.

Dostawca odpowiada za dostarczony towar do wysokości równej jego wartości.

Reklamacja jakościowa rozpatrywana jest pod warunkiem terminowego i prawidłowego jej zgłoszenia oraz pozostawienia do dyspozycji całości reklamowanego i wadliwego towaru w oryginalnych opakowaniach.

Wyrób, którego jakość została obniżona przez Klienta, np. złym przechowywaniem (warunki prawidłowego przechowywania patrz punkt 3) i niewłaściwym zastosowaniem – nie podlega reklamacji.

Reklamacje cenowe lub / i błędne wystawienie dokumentów WZ i faktury 

Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt w formie pisemnego protokołu w terminie 3 dni od daty wystawienia lub otrzymania dokumentu.

Rozpatrywanie w terminie do 3 dni roboczych.

Informacja na temat warunków przechowywania wyrobów foliowych.

Informujemy, że produkowane przez naszą firmę opakowania foliowe swoje właściwe parametry zachowują w przypadku kiedy są przechowywane i używane w warunkach temperatur pokojowych (do około 15 do 25 stopni Celsjusza).

Z uwagi na właściwości fizyczne folii nie bierzemy odpowiedzialności za nasz wyrób w przypadku, kiedy samo pakowanie z jego użyciem odbywa się w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach.

Niedopuszczalne jest długotrwałe wystawianie opakowań na działanie mrozu, oraz na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywanie powinno odbywać się w pomieszczeniach krytych, suchych i czystych w temperaturze od 15 do 25 stopni Celsjusza, w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń grzewczych.

W przypadku kiedy przechowywanie odbywa się w temperaturach niższych niż pokojowe, przez użyciem opakowania powinny być przechowywane minimum 48 godzin w temperaturze pokojowej.

Dodatkowy wymóg jakim jest odporność opakowania foliowego na niskie lub wysokie temperatury powinien być wyraźnie zaznaczony w zamówieniu.

Uwagi końcowe

Klient nie może odmówić przyjęcia zamawianego towaru i odesłać go na koszt Pak-Hurt Sp. z o.o. bez dodatkowych pisemnych ustaleń.

Klient nie może dokonywać jakichkolwiek zmian na dokumentach dostawcy z przyjęcia zamawianego towaru bez poinformowania Firmy Pak-Hurt Sp. z o.o.

Warunki dostawy / terminy / transport określane są indywidualnie dla każdego Klienta. Jeśli nie poczyniono w tym względzie pisemnych odrębnych ustaleń, nie może to być powodem reklamacji i np. nieodebrania zamówionego towaru.

Niniejsza informacja pełni rolę ogólnych warunków umownych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw Prawa Handlowego – aktualnych i obowiązujących w RP.

Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z reklamacjami.